16/02/2011 02:56:39 PM (GTM +7)
Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2010/TT-BCT về gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.


06/07/2010 12:09:14 PM (GTM +7)
Ngày 28 tháng 5 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.


14/07/2010 09:16:13 AM (GTM +7)
Theo phản ánh của các doanh nghiệp về một số vướng mắc khi thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng và nhằm đảm bảo chất lượng thực phẩm tươi, sống nhập khẩu, ngày 12 tháng 7 năm 2010, Bộ Công Thương đã có Công văn số 6864/BCT-XNK đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp chỉ đạo các cơ quan Hải quan trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau


06/07/2010 11:59:35 AM (GTM +7)
Ngày 20 tháng 5 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BCT về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.


1