Cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống vận chuyển bằng đường hàng không
14/07/2010 09:16:13 AM (GTM +7)

Việc xác nhận Giấy phép nhập khẩu tự động đối với các mặt hàng thực phẩm tươi, sống, ướp lạnh nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không thuộc danh mục hàng hoá phải đăng ký nhập khẩu tự động quy định tại Thông tư nêu trên, được xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian như đối với hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ theo quy định tại khoản 1 điều 2 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 24/2010/TT-BCT.

Theo đó, giấy phép nhập khẩu tự động có giá trị thực hiện trong vòng 01 tháng và được cơ quan Hải quan trừ lùi sau mỗi chuyến hàng. Trong bộ hộ sơ đăng ký Giấy phép nhập khẩu tự động, doanh nghiệp không phải nộp vận đơn hoặc chứng từ vận tải nhưng phải nộp báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu của đơn đăng ký nhập khẩu đã được xác nhận lần trước theo mẫu quy định tại phụ lục số 05 kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BCT.