Liên hệ
Thông tin liên hệ:
Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
Số 290, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: (0780) 3831042 - 3836081 (P.QLXNK)  -  FAX: (0780) 3830211
Email: socongthuong@camau.gov.vn